Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú postavenie prevádzkovateľa tejto webovej stránky: RK Centrum UNIVERSA, s.r.o., so sídlom Pod Turíčkou 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 577 768, zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke č. 940/S (ďalej len ako „Spoločnosť“), ktorý je zároveň ako akreditovaná jazyková škola poskytovateľom jazykových kurzov pre verejnosť, ktoré je možné na tejto stránke zakúpiť. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov ( všetci spolu ďalej len ako „študent“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a študentom, pričom sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť je zodpovedná za obsah umiestnený na tejto stránke, vykonáva jej správu, určuje dostupnosť a cenu jednotlivých služieb, prijíma, potvrdzuje a spracúva jednotlivé prihlášky. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok zo strany študenta, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

Je nevyhnutné, aby ste si pred používaní tejto webovej stránky pozorne prečítali naše VOP, naše Zásady používania súborov cookie a naše Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej spoločne len „Zásady ochrany údajov“). Pri používaní tejto webovej lokality alebo zaslaní prihlášky na tejto lokalite ste viazaný/-á týmito podmienkami a Zásadami ochrany údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami a Zásadami ochrany údajov, túto webovú lokalitu nepoužívajte.

Študent prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním prihlášky na internetovej stránke Spoločnosti. Študent odoslaním prihlášky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s jej odoslaním sa spája povinnosť uhradiť dojednané školné, prípadne zápisné, pokiaľ je tak v prihláške dojednané. Študent odoslaním prihlášky potvrdzuje, že bol pred jej odoslaním informovaný o všetkých náležitostiach v súlade s ustanovením §10a až §14 zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Uzatvorenie Zmluvy - Prihláška

Zmluvný vzťah medzi študentom a Spoločnosťou vzniká na základe vyplnenia a odoslania prihlášky študentom ako návrh na uzatvorenie zmluvy pričom platnosť a účinnosť zmluvy nastáva až akceptáciou prihlášky zo strany Spoločnosti, o čom je študent informovaný potvrdzujúcim mailom. Prihlášku zverejnenú na stránke www.universa.sk môže študent vyplniť a odoslať elektronicky priamo prostredníctvom stránky alebo tak môže urobiť jej zaslaním na adresu: info@universa.sk , prípadne poštou na adresu RK Centrum Universa s.r.o., Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica.

Odoslaná prihláška je pre študenta, ktorý je spotrebiteľ, záväzná momentom jej odoslania, avšak nie je tým dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Prihláška musí obsahovať minimálne tieto nasledovné údaje: identifikačné údaje študenta v rozsahu krstné meno a priezvisko fyzickej osoby, prípadne názov právnickej osoby, emailová adresa, telefonický kontakt, typ jazykového kurzu, aké sú jeho jazykové znalosti, ktorý deň a čas štúdia by mu vyhovoval, prípadne informácie o spôsobe úhrady školného.

Aby ste mohli zaslať prihlášku, je potrebné postupovať podľa postupu online vypĺňania a odkliknúť oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP a Zásadami ochrany údajov a následne kliknúť na tlačidlo „Odoslať záväznú prihlášku“. Upozorňujeme, že zaslaním prihlášky a následný obdržaním potvrdenia o jej akceptácii z našej strany máte podľa pokynov v prihláške povinnosť uhradiť školné.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy so spotrebiteľom je Informácia pre študenta, ktorá je študentovi poskytnutá pred uzatvorením zmluvy prostredníctvom týchto VOP a Zásad ochrany údajov.

3. Odstúpenie od zmluvy, nedokončenie kurzu, vymeškanie kurzu a zmeny v organizácii kurzov

Spoločnosť si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä z dôvodu ak sú kapacity všetkých kurzov naplnené a nie je možné vytvorenie nových kurzov) neprijať prihlášku študenta, resp. odmietnuť už potvrdenú prihlášku pred začatím konania kurzov, o čom ho bezodkladne informuje. V prípade, ak už zo strany študenta bolo uhradené školné alebo jeho časť, Spoločnosť mu platbu zašle späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní.

Po zaslaní prihlášky má študent právo v lehote 14 dní odstúpiť od zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpiť od zmluvy je možné písomným zaslaním odstúpenia na adresu Spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@universa.sk

Ak sa študent pred nástupom na jazykový kurz rozhodne odstúpiť od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty od zaslania prihlášky, je potrebné, aby tak urobil písomným zaslaním odstúpenia na adresu Spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@universa.sk. V prípade obdržania písomnej výpovede menej ako 7 dní pred zahájením jazykového kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške 10% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na študentovej faktúre. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň zahájenia jazykového kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok výške 50% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na študentovej faktúre.

Pokiaľ študent odstúpi od zmluvy do 30. septembra alebo do 28. februára a zároveň preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia. Spoločnosť vráti školné za príslušný polrok študentom zrušeného kurzu, ak takéhoto študenta nemožno preradiť do iného kurzu.

Ak už študent nastúpi na jazykový kurz a po jeho zahájení informuje Spoločnosť, že sa zo závažných osobných dôvodov nemôže ďalej na kurzoch naďalej zúčastňovať, môže Spoločnosť rozhodnúť o vrátení alikvotnej časti školného za obdobie, počas ktorého sa študent na kurzoch nezúčastňuje.

V prípadoch kedy študent oznámi svoju jednorazovú alebo krátkodobú neúčasť na kurze alebo absentuje bez oznámenia, nevzniká študentovi žiadny nárok na poskytnutie náhradného kurzu alebo na vrátenie časti školného. Pokiaľ ale v jazykovej škole súčasne prebieha iný obsahovo rovnaký kurz a kapacita a lektor umožní náhradu absencie, môže sa študent na takomto kurze zúčastniť. Študentovi, ktorý na kurze nezúčastnil, Spoločnosť sprístupní obsah preberaného učiva alebo zašle naskenovanú verziu úloh a cvičení.

Pokiaľ študent, ktorý navštevuje individuálne (súkromne) organizované hodiny oznámi svoju neúčasť 24-hodín pred konaním kurzu, je možné dohodnúť sa na zrušení hodiny alebo na poskytnutí náhradnej hodiny.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke, prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie jazykového kurzu alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude študent bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz. Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako dohodnuté, prípadne alikvotne znížiť počet lekcií v prípade začatia kurzu s počtom študentov v skupine nižším ako dohodnuté t.z. 8 pri kurzoch pre dospelých a 6 pri detských kurzoch. Spoločnosť si vyhradzuje právo na otvorenie kurzu s dohodnutým maximálnym počtom, v prípade, že všetky prihlášky boli podané pred začiatkom kurzu. Ďalšou voľbou je alikvotne zvýšiť počet lekcií v prípade začatia kurzu s počtom študentov v skupine vyšším ako bolo dohodnuté. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu zásahu vyššej moci.

Ak študent závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu resp. ohrozí zdravie účastníkov alebo lektorov, má Spoločnosť právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom bez poskytnutia finančnej náhrady. Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia poplatku za jazykový kurz v lehote splatnosti.

4. Platobné a cenové podmienky

Poplatok za jazykové kurzy je uvedený v prihláške, na internetovej stránke Spoločnosti alebo v individuálnej ponuke-zmluve medzi Spoločnosťou a študentom. Študent sa zaväzuje zaplatiť poplatok za jazykový kurz. Poplatok za jazykový kurz je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti, vkladom na účet uvedený na faktúre alebo v hotovosti v priestoroch Spoločnosti. Splatnosť poplatku za jazykový kurz je vyznačená v prihláške alebo na faktúre. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.

V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou školného, môže si Spoločnosť uplatňovať zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. Certifikáty

Každý študent má po zložení skúšok minimálne na 75% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu. Osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu sa vydá študentovi na požiadanie.

6. Podmienky používania našej webovej lokality

Používaním tejto webovej stránky a zadaním objednávok-prihlášok na nej ako užívateľ súhlasíte s nasledovným:

a) Webovú lokalitu budete využívať len na zadávanie otázok a právne platných objednávok.

b) Nebudete zadávať žiadne falošné ani podvodné objednávky. Ak existuje odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná objednávka tohto typu, bude predávajúci oprávnený ju zrušiť a informovať príslušné orgány.

c) Poskytnete nám pravdivú, úplnú a presnú e-mailovú adresu, poštovú adresu či iné kontaktné údaje. Zároveň súhlasíte s tým, že v prípade potreby tieto informácie môžeme použiť, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s vašou objednávkou (pozrite si naše Zásady spracúvania osobných údajov).

Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, objednávku-prihlášku nebudete môcť prijať.

Zadaním objednávky na tejto webovej lokalite vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov, ste právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy a plne súhlasíte s podmienkami. Okrem toho vyhlasujete a potvrdzujete, že pred zadaním objednávky-prihlášky sme vás dostatočne informovali o úkonoch potrebných na uzavretie zmluvy, a to ich opisom v týchto podmienkach nachádzajúcich sa na príslušnej podstránke webovej lokality, o tom, že zmluva nebude uložená v elektronickej verzii, pričom máte právo požiadať o ňu písomnou formou, a že jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

7. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Zásady vybavovania sťažností/reklamácií – reklamačný poriadok

V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany študenta, je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou e-mailom na adresu info@universa.sk alebo listom na adresu Spoločnosti, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa kedy dôvod na podanie sťažnosti nastal. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

Spoločnosť určí spôsob vybavenia sťažnosti/reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité posúdenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti/reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia sťažnosti/reklamácie, je Spoločnosť povinná sťažnosť/reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, vybavenie sťažnosti /reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti/reklamácie.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Spoločnosti a pre študenta sú záväzné. VOP platia v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke zverejnené v čase odoslania prihlášky.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek preskúmať a upraviť. Akákoľvek úprava podmienok nesmie porušiť alebo obmedziť právo študenta vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré bolo vykonané pred nadobudnutím účinnosti týchto úprav. Úpravy nadobudnú účinnosť v deň ich uverejnenia na webovej lokalite.

Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z OPP, Zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z poskytnutia služby budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti. Študent sa ďalej zaväzuje neposkytovať lektorovi informácie a záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov.

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.