Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat C2 : GDS: 1 Modul

dátum Písomná časť: 17.09.2021
Ústna časť: 17.09.2021
Koniec registrácie: 10.09.2021

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je skúška z nemčiny pre dospelých. Potvrdzuje veľmi vysoko pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá najvyššiemu stupňu (C2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽETE, ŽE ...

  • prakticky všetkému, čo v nemčine čítate alebo počujete, dokážete bez námahy porozumieť
  • dokážete zhrnúť informácie z rozličných písomných a ústnych zdrojov a pritom podať zdôvodnenia a vysvetlenia v súvislom prejave
  • sa dokážete spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadriť a pri komplexných témach jasne formulovať aj jemnejšie významové nuansy.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom poskytuje zahraničným študentom prístup na nemecké univerzity a vysoké školy a na mnohých miestach slúži ako dôkaz schopnosti vyučovať nemčinu.

Rámcové podmienky nemeckých jazykových skúšok pre štúdium na nemeckých vysokých školách

Nemecké spolkové krajiny uznávajú skúšku ako doklad jazykových znalostí učiteľa. Informácie poskytujú inštitúcie vydávajúce osvedčenia v jednotlivých spolkových krajinách, ako ministerstvá kultúry, školstva a vzdelávania, Úrad pre vzdelávanie učiteľov, regionálne vlády alebo senátne správy.

K 01.01.2012 nahradil Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tri doposiaľ existujúce skúšky Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE UČIVA

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúšobný poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.