Skúšky zo slovenského jazyka

B2 - prezenčne

dátum Písomná časť: 13.05.2024
Ústna časť: 13.05.2024
Koniec registrácie: 07.05.2024

Jazyková skúška hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Hodnotenie skúšky

Z jazykovej skúšky je možné získať v každej zo štyroch zručností 25 bodov, t. j. celkovo 100 bodov. Certifikát sa udeľuje každému absolventovi, ktorý dosiahol 40% celkového hodnotenia z každej zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), no pri celkovom hodnotení ústnej a písomnej časti skúšky dosiahol v priemere 60%. Ústna časť skúšky (počúvanie a hovorenie) musí mať v priemere minimálne 60%. Písomná časť skúšky (čítanie a písanie) musí mať v priemere minimálne 60%. V prípade neúspešného absolvovania je možné skúšku opakovať. Uchádzač opakuje iba tú časť skúšky (písomnú, resp. ústnu), z ktorej nevyhovel.Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšky by mali byť schopní:

  • efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
  • sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
  • zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
  • písať listy, správy, e-maily a príbehy.

Svoje vedomosti si môžete otestovať prostredníctvom vzorových testov.

Koordinátorka pre skúšky:

Mgr. Romana Kráčiková

PdDr. Lucia Szaboóvá

exams@universa.sk

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.