Skúšky zo slovenského jazyka - Informácie


Jazyková skúška hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšky by mali byť schopní:

 • efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
 • sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
 • zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
 • písať listy, správy, e-maily a príbehy.

Svoje vedomosti a znalosti si môžete ešte pred riadnym termínom skúšky overiť prostredníctvom vzorových testov.

Koordinátorka pre skúšky:

Mgr. Romana Kráčiková

PdDr. Lucia Szaboóvá

exams@universa.sk

В нашем центре у Вас есть возможность получить сертификат по словацкому языку.

Преимущества сертификата

 • Официальное признание государственными учреждениями, вузами и языковыми школами Европейского союза
 • Возможность сдавать разные блоки экзамена отдельно (устный и письменный формат)
 • Доступный международный экзамен
 • Сертификат действует бессрочно

Структура экзамена

Система экзаменов предназначена для проверки устных и письменных навыков языковой компетенции при повседневном общении в рамках профессиональных и личных тем различной степени сложности.

Экзамены имеют разную степень сложности. Требования на разных уровнях адаптированы к рекомендациям Общеевропейской системы оценки уровня владения иностранным языком в Европейском союзе:

 • A2 — Pre-Intermediate (предпороговый)
 • B1 — Intermediate (пороговый)
 • B2 — Upper-Intermediate (пороговый продвинутый)
 • C1 — Advanced (профессиональный)

На каждом уровне тестируется 4 основных навыка

 • Чтение (понимание прочитанного)
 • Письмо (написание эссе)
 • Аудирование (понимание на слух)
 • Говорение (беседа на заданную тему)

Координатор по экзаменам:

Mgr. Romana Kráčiková

PdDr. Lucia Szaboóvá

exams@universa.sk

Материалы для подготовки